Các biểu mẫu thường dùng cho thành viên BNI

Phiếu ghi thông tin 1-2-1 BNI Power Dance Card

Bảng lên lịch 1-2-1 OnetoOneDanceCardPlanner

Bảng Contact Sphere

60 GIÂY TRÌNH BÀY VỀ DOANH NGHIỆP

Mẫu chuẩn bị bài 10 phút

Chính sách BNI Hội Viên cần biết